अमरकोषसम्पद्

         

अभिमान (पुं) == अहङ्कारः

गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः 
नाट्यवर्गः 1.7.22.1.2

पर्यायपदानि
 गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः।

 गर्व (पुं)
 अभिमान (पुं)
 अहङ्कार (पुं)
अर्थान्तरम्
 अभिमानोऽर्थादिदर्पे ज्ञाने प्रणयहिंसयोः।

 अभिमान (पुं) - अर्थादिदर्पाज्ञानम् 3.3.110.2
 अभिमान (पुं) - हिंसा 3.3.110.2
 अभिमान (पुं) - प्रणयम् 3.3.110.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue