अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.22

गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः
दर्पोऽवलोकोऽवष्टम्भश्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः
अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया

गर्व (पुं) = अहङ्कारः. 1.7.22.1.1

अभिमान (पुं) = अहङ्कारः. 1.7.22.1.2

अहङ्कार (पुं) = अहङ्कारः. 1.7.22.1.3

मान (पुं) = अभिमानः. 1.7.22.1.4

चित्तसमुन्नति (स्त्री) = अभिमानः. 1.7.22.1.5

दर्प (पुं) = मदः. 1.7.22.2.1

अवलेप (पुं) = मदः. 1.7.22.2.2

अवष्टम्भ (पुं) = मदः. 1.7.22.2.3

चित्तोद्रेक (पुं) = मदः. 1.7.22.2.4

स्मय (पुं) = मदः. 1.7.22.2.5

मद (पुं) = मदः. 1.7.22.2.6

अनादर (पुं) = परिभवः. 1.7.22.3.1

परिभव (पुं) = परिभवः. 1.7.22.3.3

परीभाव (पुं) = परिभवः. 1.7.22.3.4

तिरस्क्रिया (स्त्री) = परिभवः. 1.7.22.3.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue