अमरकोषसम्पद्

         

अहङ्कार (पुं) == अहङ्कारः

गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः 
नाट्यवर्गः 1.7.22.1.3

पर्यायपदानि
 गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः।

 गर्व (पुं)
 अभिमान (पुं)
 अहङ्कार (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue