अमरकोषसम्पद्

         

मान (पुं) == अभिमानः

गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः 
नाट्यवर्गः 1.7.22.1.4

पर्यायपदानि
 गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः।

 मान (पुं)
 चित्तसमुन्नति (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue