अमरकोषसम्पद्

         

शोक (पुं) == शोकः

वैरं विरोधो विद्वेषो मन्युशोकौ तु शुक्स्त्रियाम् 
नाट्यवर्गः 1.7.25.1.5

पर्यायपदानि
 वैरं विरोधो विद्वेषो मन्युशोकौ तु शुक्स्त्रियाम्।

 मन्यु (पुं)
 शोक (पुं)
 शुच् (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue