अमरकोषसम्पद्

         

उन्माद (पुं) == चित्तविभ्रमः

शुचौ तु चरिते शीलमुन्मादश्चित्तविभ्रमः 
नाट्यवर्गः 1.7.26.2.2

पर्यायपदानि
 शुचौ तु चरिते शीलमुन्मादश्चित्तविभ्रमः॥

 उन्माद (पुं)
 चित्तविभ्रम (पुं)
अर्थान्तरम्
 सोन्मादस्तून्मदिष्णुः स्यादविनीतः समुद्धतः।

 उन्माद (वि) - उन्मादशीलः 3.1.23.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue