अमरकोषसम्पद्

         

प्रेमन् (नपुं) == स्नेहः

प्रेमा ना प्रियता हार्दं प्रेमस्नेहोऽथ दोहदम् 
नाट्यवर्गः 1.7.27.1.4

पर्यायपदानि
 प्रेमा ना प्रियता हार्दं प्रेमस्नेहोऽथ दोहदम्।

 प्रेमन् (पुं)
 प्रियता (स्त्री)
 हार्द (नपुं)
 प्रेमन् (नपुं)
 स्नेह (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue