अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.27

प्रेमा ना प्रियता हार्दं प्रेमस्नेहोऽथ दोहदम्
इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तृड्वाञ्छा लिप्सा मनोरथः

प्रेमन् (पुं) = स्नेहः. 1.7.27.1.1

प्रियता (स्त्री) = स्नेहः. 1.7.27.1.2

हार्द (नपुं) = स्नेहः. 1.7.27.1.3

प्रेमन् (नपुं) = स्नेहः. 1.7.27.1.4

स्नेह (पुं) = स्नेहः. 1.7.27.1.5

दोहद (नपुं) = स्पृहा. 1.7.27.1.6

इच्छा (स्त्री) = स्पृहा. 1.7.27.2.1

काङ्क्षा (स्त्री) = स्पृहा. 1.7.27.2.2

स्पृहा (स्त्री) = स्पृहा. 1.7.27.2.3

ईहा (स्त्री) = स्पृहा. 1.7.27.2.4

तृष् (स्त्री) = स्पृहा. 1.7.27.2.5

वाञ्छा (स्त्री) = स्पृहा. 1.7.27.2.6

लिप्सा (स्त्री) = स्पृहा. 1.7.27.2.7

मनोरथ (पुं) = स्पृहा. 1.7.27.2.8

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue