अमरकोषसम्पद्

         

उत्साह (पुं) == उत्साहः

उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्स वीर्यमतिशक्तिभाक् 
नाट्यवर्गः 1.7.29.2.1

पर्यायपदानि
 उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्स वीर्यमतिशक्तिभाक्॥

 उत्साह (पुं)
 अध्यवसाय (पुं)
अर्थान्तरम्
 षड्गुणा: शक्तयस्तिस्रः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः।

 उत्साह (पुं) - राजशक्तिः 2.8.19.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue