अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.29

स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानमुत्कण्ठोत्कलिके समे
उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्स वीर्यमतिशक्तिभाक्

चिन्ता (स्त्री) = स्मरणम्. 1.7.29.1.1

स्मृति (स्त्री) = स्मरणम्. 1.7.29.1.2

आध्यान (नपुं) = स्मरणम्. 1.7.29.1.3

उत्कण्ठा (स्त्री) = कामादिजस्मृतिः. 1.7.29.1.4

उत्कलिका (स्त्री) = कामादिजस्मृतिः. 1.7.29.1.5

उत्साह (पुं) = उत्साहः. 1.7.29.2.1

अध्यवसाय (पुं) = उत्साहः. 1.7.29.2.2

वीर्य (वि) = अतिशयिताध्यवसायः. 1.7.29.2.3

अतिशक्तिभाज् (पुं) = अतिशयिताध्यवसायः. 1.7.29.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue