अमरकोषसम्पद्

         

क्षण (पुं) == उत्सवः

कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः 
नाट्यवर्गः 1.7.38.2.2

पर्यायपदानि
 कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः॥

 क्षण (पुं)
 उद्धर्ष (पुं)
 मह (पुं)
 उद्धव (पुं)
 उत्सव (पुं)
अर्थान्तरम्
 तास्तु त्रिंशत्क्षणस्ते तु मुहूर्तो द्वादशास्त्रियाम्॥
 निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषोत्सवयोः क्षणः॥

 क्षण (पुं) - त्रिंशत् कलाः 1.4.11.2
 क्षण (पुं) - निर्व्यापारस्थितिः 3.3.47.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue