अमरकोषसम्पद्

         

कालवर्गः 1.4.11

अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कला
तास्तु त्रिंशत्क्षणस्ते तु मुहूर्तो द्वादशास्त्रियाम्

काष्ठा (स्त्री) = अष्टादशनिमेषाः. 1.4.11.1.1

English: 16/3 seconds

कला (स्त्री) = त्रिंशत् काष्ठाः. 1.4.11.1.2

English: 8 seconds

क्षण (पुं) = त्रिंशत् कलाः. 1.4.11.2.1

English: 4 minutes

मुहूर्त (पुं-नपुं) = द्वादशक्षणाः. 1.4.11.2.2

English: 48 minutes

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue