अमरकोषसम्पद्

         

मृदङ्ग (पुं) == मृदङ्गः

मृदङ्गा मुरजा भेदास्त्वङ्क्यालिङ्ग्योर्ध्वकास्त्रयः 
नाट्यवर्गः 1.7.5.2.1

पर्यायपदानि
 मृदङ्गा मुरजा भेदास्त्वङ्क्यालिङ्ग्योर्ध्वकास्त्रयः॥

 मृदङ्ग (पुं)
 मुरज (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue