अमरकोषसम्पद्

         

यशःपटह (पुं) == यशःपटहः

स्याद्यशः पटहो ढक्का भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान् 
नाट्यवर्गः 1.7.6.1.1

पर्यायपदानि
 स्याद्यशः पटहो ढक्का भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान्।

 यशःपटह (पुं)
 ढक्का (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue