अमरकोषसम्पद्

         

ककुभ (पुं) == वीणादण्डाधःस्थितशब्दगाम्भीर्यार्थचर्मावनद्धदारुभाण्डः

वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः 
नाट्यवर्गः 1.7.7.1.3

पर्यायपदानि
 वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः।

 ककुभ (पुं)
 प्रसेवक (पुं)
अर्थान्तरम्
 नदीसर्जो वीरतरुरिन्द्रद्रुः ककुभोऽर्जुनः।

 ककुभ (पुं) - अर्जुनवृक्षः 2.4.45.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue