अमरकोषसम्पद्

         

कोलम्बक (पुं) == तन्त्रीहीन वीणा

कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम् 
नाट्यवर्गः 1.7.7.2.1

पर्यायपदानि
 कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम्॥

 कोलम्बक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue