अमरकोषसम्पद्

         

उपनाह (पुं) == यत्र तन्त्र्यो निबध्यन्ते तस्योर्ध्वविभागः

कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम् 
नाट्यवर्गः 1.7.7.2.2

पर्यायपदानि
 कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम्॥

 उपनाह (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue