अमरकोषसम्पद्

         

डमरु (पुं) == वाद्यविशेषः

वाद्यप्रभेदा डमरुमड्डुडिण्डिमझर्झराः 
नाट्यवर्गः 1.7.8.1.1

पर्यायपदानि
 वाद्यप्रभेदा डमरुमड्डुडिण्डिमझर्झराः।
 मर्दलः पणवोऽन्ये च नर्तकीलासिके समे॥

 डमरु (पुं)
 मड्डु (पुं)
 डिण्डिम (पुं)
 झर्झर (पुं)
 मर्दल (पुं)
 पणव (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue