अमरकोषसम्पद्

         

कालक्रियामान (नपुं) == तालः

तालः कालक्रियामानं लयः साम्यमथास्त्रियाम् 
नाट्यवर्गः 1.7.9.2.2

पर्यायपदानि
 तालः कालक्रियामानं लयः साम्यमथास्त्रियाम्॥

 ताल (पुं)
 कालक्रियामान (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue