अमरकोषसम्पद्

         

नाट्यवर्गः 1.7.9

विलम्बितं द्रुतं मध्यं तत्त्वमोघो घनं क्रमात्
तालः कालक्रियामानं लयः साम्यमथास्त्रियाम्

तत्त्व (नपुं) = विलम्बितनृत्यगीतवाद्यम्. 1.7.9.1.1

ओघ (पुं) = द्रुतनृत्यगीतवाद्यम्. 1.7.9.1.2

घन (नपुं) = मध्यसमयनृत्यगीतवाद्यम्. 1.7.9.1.3

ताल (पुं) = तालः. 1.7.9.2.1

कालक्रियामान (नपुं) = तालः. 1.7.9.2.2

लय (पुं) = गानतन्त्रीलयः. 1.7.9.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue