अमरकोषसम्पद्

         

पाताल (नपुं) == पातालम्

अधोभुनपातालं बलिसद्म रसातलम् 
पातालभोगिवर्गः 1.8.1.1.2

पर्यायपदानि
 अधोभुनपातालं बलिसद्म रसातलम्।
 नागलोकोऽथ कुहरं शुषिरं विवरं बिलम्॥

 अधोभुवन (नपुं)
 पाताल (नपुं)
 बलिसद्मन् (नपुं)
 रसातल (नपुं)
 नागलोक (पुं)
अर्थान्तरम्
 और्वानलेऽपि पातालं चेलं वस्त्रेऽधमे त्रिषु।

 पाताल (नपुं) - बडवाग्निः 3.3.203.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue