अमरकोषसम्पद्

         

काद्रवेय (पुं) == नागाः

विष्वक्संतमसं नागाः काद्रवेयास्तदीश्वराः 
पातालभोगिवर्गः 1.8.4.1.3

पर्यायपदानि
 विष्वक्संतमसं नागाः काद्रवेयास्तदीश्वराः।

 नाग (पुं)
 काद्रवेय (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue