अमरकोषसम्पद्

         

मालुधान (पुं) == चित्रसर्पः

मालुधानो मातुलाहिर्निर्मुक्तो मुक्तकञ्चुकः 
पातालभोगिवर्गः 1.8.6.1.1

पर्यायपदानि
 मालुधानो मातुलाहिर्निर्मुक्तो मुक्तकञ्चुकः।

 मालुधान (पुं)
 मातुलाहि (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue