अमरकोषसम्पद्

         

मुक्तकञ्चुक (पुं) == मुक्तत्वचः सर्पः

मालुधानो मातुलाहिर्निर्मुक्तो मुक्तकञ्चुकः 
पातालभोगिवर्गः 1.8.6.1.4

पर्यायपदानि
 मालुधानो मातुलाहिर्निर्मुक्तो मुक्तकञ्चुकः।

 निर्मुक्त (पुं)
 मुक्तकञ्चुक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue