अमरकोषसम्पद्

         

पङ्किल (वि) == सपङ्कदेशः

शाद्वलः शादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः 
भूमिवर्गः 2.1.10.1.3

पर्यायपदानि
 शाद्वलः शादहरिते सजम्बाले तु पङ्किलः।

 सजम्बाल (वि)
 पङ्किल (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue