अमरकोषसम्पद्

         

मरु (पुं) == निर्जलदेशः

समानौ मरुधन्वानौ द्वे खिलाप्रहते समे 
भूमिवर्गः 2.1.5.2.1

पर्यायपदानि
 समानौ मरुधन्वानौ द्वे खिलाप्रहते समे॥

 मरु (पुं)
 धन्वन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 किंशारू सस्यशूकेषु मरू धन्वधराधरौ॥

 मरु (पुं) - पर्वतः 3.3.163.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue