अमरकोषसम्पद्

         

मुण्डिन् (पुं) == क्षुरिः

क्षुरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापितान्तावसायिनः 
शूद्रवर्गः 2.10.10.1.2

पर्यायपदानि
 क्षुरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापितान्तावसायिनः।

 क्षुरिन् (पुं)
 मुण्डिन् (पुं)
 दिवाकीर्ति (पुं)
 नापित (पुं)
 अन्तावसायिन् (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue