अमरकोषसम्पद्

         

दिवाकीर्ति (पुं) == क्षुरिः

क्षुरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापितान्तावसायिनः 
शूद्रवर्गः 2.10.10.1.3

पर्यायपदानि
 क्षुरी मुण्डी दिवाकीर्तिनापितान्तावसायिनः।

 क्षुरिन् (पुं)
 मुण्डिन् (पुं)
 दिवाकीर्ति (पुं)
 नापित (पुं)
 अन्तावसायिन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 चण्डालप्लवमातङ्गदिवाकीर्तिजनङ्गमाः॥

 दिवाकीर्ति (पुं) - चण्डालः 2.10.19.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue