अमरकोषसम्पद्

         

जालिक (पुं) == जालेन मृगान्बध्नः

जीवान्तकः शाकुनिको द्वौ वागुरिकजालिकौ 
शूद्रवर्गः 2.10.14.1.4

पर्यायपदानि
 जीवान्तकः शाकुनिको द्वौ वागुरिकजालिकौ।

 वागुरिक (पुं)
 जालिक (पुं)
अर्थान्तरम्
 खेटकौ ग्रामफलकौ धीवरेऽपिच जालिकः।

 जालिक (पुं) - धीवरः 3.3.17.8
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue