अमरकोषसम्पद्

         

कर्मकर (पुं) == वेतनोपजीविः

भृतको भृतिभुक्कर्मकरो वैतनिकोऽपि सः 
शूद्रवर्गः 2.10.15.1.3

पर्यायपदानि
 भृतको भृतिभुक्कर्मकरो वैतनिकोऽपि सः।

 भृतक (पुं)
 भृतिभुज् (पुं)
 कर्मकर (पुं)
 वैतनिक (पुं)
अर्थान्तरम्
 भरण्यभुक्कर्मकरः कर्मकारस्तु तत्क्रियः।

 कर्मकर (वि) - मूल्येन कर्मकरः 3.1.19.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue