अमरकोषसम्पद्

         

मागध (पुं) == क्षत्रियाद्वैश्याभ्यामुत्पन्नः

शूद्राक्षत्रिययोरुग्रो मागधः क्षत्रियाविशोः 
शूद्रवर्गः 2.10.2.2.2

पर्यायपदानि
 शूद्राक्षत्रिययोरुग्रो मागधः क्षत्रियाविशोः॥

 मागध (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्युर्मागधास्तु मगधा बन्दिनः स्तुतिपाठकाः॥

 मागध (पुं) - वंशपरम्पराशंसकाः 2.8.97.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue