अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.2

शूद्राविशोस्तु करणोऽम्बष्ठो वैश्याद्विजन्मनोः
शूद्राक्षत्रिययोरुग्रो मागधः क्षत्रियाविशोः

करण (पुं) = वैश्याच्छूद्रायां जातः. 2.10.2.1.1

अम्बष्ठ (पुं) = वैश्यात्ब्राह्मणीभ्यामुत्पन्नः. 2.10.2.1.2

उग्र (पुं) = शूद्राक्षत्रियाभ्यामुत्पन्नः. 2.10.2.2.1

मागध (पुं) = क्षत्रियाद्वैश्याभ्यामुत्पन्नः. 2.10.2.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue