अमरकोषसम्पद्

         

मृगवधाजीव (पुं) == मृगवधाजीवः

व्याधो मृगवधाजीवो मृगयुर्लुब्धकोऽपि सः 
शूद्रवर्गः 2.10.21.1.2

पर्यायपदानि
 व्याधो मृगवधाजीवो मृगयुर्लुब्धकोऽपि सः।

 व्याध (पुं)
 मृगवधाजीव (पुं)
 मृगयु (पुं)
 लुब्धक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue