अमरकोषसम्पद्

         

अलर्क (पुं) == मत्तशुनः

शुनको भषकः श्वा स्यादलर्कस्तु स योगितः 
शूद्रवर्गः 2.10.22.1.4

पर्यायपदानि
 शुनको भषकः श्वा स्यादलर्कस्तु स योगितः।

 अलर्क (पुं)
 योगित (पुं)
अर्थान्तरम्
 मन्दारश्चार्कपर्णोऽत्र शुक्लेऽलर्कप्रतापसौ।

 अलर्क (पुं) - श्वेतार्कः 2.4.81.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue