अमरकोषसम्पद्

         

मोषक (पुं) == चोरः

चौरैकागारिकस्तेनदस्युतस्करमोषकाः 
शूद्रवर्गः 2.10.24.2.6

पर्यायपदानि
 चौरैकागारिकस्तेनदस्युतस्करमोषकाः॥
 प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटच्चरमलिम्लुचाः।

 चौर (पुं)
 एकागारिक (पुं)
 स्तेन (पुं)
 दस्यु (पुं)
 तस्कर (पुं)
 मोषक (पुं)
 प्रतिरोधिन् (पुं)
 परास्कन्दिन् (पुं)
 पाटच्चर (पुं)
 मलिम्लुच (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue