अमरकोषसम्पद्

         

माधवक (पुं) == मधुकपुष्पकृतमद्यम्

मध्वासवो माधवको मधु माध्वीकमद्वयोः 
शूद्रवर्गः 2.10.41.1.2

पर्यायपदानि
 मध्वासवो माधवको मधु माध्वीकमद्वयोः।

 मध्वासव (पुं)
 माधवक (पुं)
 मधु (नपुं)
 मार्द्वीक (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue