अमरकोषसम्पद्

         

मैरेय (नपुं) == इक्षुशाकादिजन्यमद्यम्

मैरेयमासवः सीधुर्मेन्दको जगलः समौ 
शूद्रवर्गः 2.10.41.2.1

पर्यायपदानि
 मैरेयमासवः सीधुर्मेन्दको जगलः समौ॥

 मैरेय (नपुं)
 आसव (पुं)
 सीधु (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue