अमरकोषसम्पद्

         

सन्धान (नपुं) == मद्यसन्धानम्

सन्धानं स्यादभिषवः किण्वं पुंसि तु नग्नहूः 
शूद्रवर्गः 2.10.42.1.1

पर्यायपदानि
 सन्धानं स्यादभिषवः किण्वं पुंसि तु नग्नहूः।

 सन्धान (नपुं)
 अभिषव (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue