अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.42

सन्धानं स्यादभिषवः किण्वं पुंसि तु नग्नहूः
कारोत्तरः सुरामण्ड आपानं पानगोष्ठिका

सन्धान (नपुं) = मद्यसन्धानम्. 2.10.42.1.1

अभिषव (पुं) = मद्यसन्धानम्. 2.10.42.1.2

किण्व (नपुं) = नानाद्रव्यकृतमद्यम्. 2.10.42.1.3

नग्नहू (पुं) = नानाद्रव्यकृतमद्यम्. 2.10.42.1.4

कारोत्तर (पुं) = सुरामण्डः. 2.10.42.2.1

सुरामण्ड (पुं) = सुरामण्डः. 2.10.42.2.2

आपान (नपुं) = पानसभा. 2.10.42.2.3

पानगोष्ठिका (स्त्री) = पानसभा. 2.10.42.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue