अमरकोषसम्पद्

         

ग्लह (पुं) == द्यूते लाप्यमानः

पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते 
शूद्रवर्गः 2.10.45.1.2

पर्यायपदानि
 पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते।

 पण (पुं)
 ग्लह (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue