अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.45

पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते
परिणायस्तु शारीणां समन्तान्नयने स्त्रियाम्

पण (पुं) = द्यूते लाप्यमानः. 2.10.45.1.1

ग्लह (पुं) = द्यूते लाप्यमानः. 2.10.45.1.2

अक्ष (पुं) = अक्षः. 2.10.45.1.3

देवन (पुं) = अक्षः. 2.10.45.1.4

पाशक (पुं) = अक्षः. 2.10.45.1.5

परिणाय (पुं) = शारीणामितस्ततः नयनम्. 2.10.45.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue