अमरकोषसम्पद्

         

देवन (पुं) == अक्षः

पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते 
शूद्रवर्गः 2.10.45.1.4

पर्यायपदानि
 पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते।

 अक्ष (पुं)
 देवन (पुं)
 पाशक (पुं)
अर्थान्तरम्
 अवकाशे स्थितौ स्थानं क्रीडादावपि देवनम्॥

 देवन (नपुं) - क्रीडा 3.3.117.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue