अमरकोषसम्पद्

         

तन्तुवाय (पुं) == पटनिर्माता

तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्तुन्नवायस्तु सौचिकः 
शूद्रवर्गः 2.10.6.2.1

पर्यायपदानि
 तन्तुवायः कुविन्दः स्यात्तुन्नवायस्तु सौचिकः॥

 तन्तुवाय (पुं)
 कुविन्द (पुं)
अर्थान्तरम्
 लूता स्त्री तन्तुवायोर्णनाभमर्कटकाः समाः।

 तन्तुवाय (पुं) - ऊर्णनाभः 2.5.13.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue