अमरकोषसम्पद्

         

देहली (स्त्री) == देहली

गृहावग्रहणी देहल्यङ्गणं चत्वराजिरे 
पुरवर्गः 2.2.13.1.2

पर्यायपदानि
 गृहावग्रहणी देहल्यङ्गणं चत्वराजिरे।

 गृहावग्रहणी (स्त्री)
 देहली (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue