अमरकोषसम्पद्

         

ग्राम (पुं) == ग्रामः

समौ संवसथग्रामौ वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रियाम् 
पुरवर्गः 2.2.19.2.2

पर्यायपदानि
 समौ संवसथग्रामौ वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रियाम्॥

 संवसथ (पुं)
 ग्राम (पुं)
अर्थान्तरम्
 शब्दादिपूर्वो वृन्देऽपि ग्रामः क्रान्तौ च विक्रमः।

 ग्राम (पुं) - ग्रामशब्दादिः 3.3.141.1
 ग्राम (पुं) - समूहः 3.3.141.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue