अमरकोषसम्पद्

         

माल्यवत् (पुं) == माल्यवान्

हिमवान्निषधो विन्ध्यो माल्यवान्पारियात्रिकः 
शैलवर्गः 2.3.3.1.4

पर्यायपदानि
 हिमवान्निषधो विन्ध्यो माल्यवान्पारियात्रिकः।

 माल्यवत् (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue