अमरकोषसम्पद्

         

स्नु (पुं) == पर्वतसमभूभागः

कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रेः स्नुः प्रस्थः सानुरस्त्रियाम् 
शैलवर्गः 2.3.5.1.2

पर्यायपदानि
 कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रेः स्नुः प्रस्थः सानुरस्त्रियाम्।

 स्नु (पुं)
 प्रस्थ (पुं-नपुं)
 सानु (पुं-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue