अमरकोषसम्पद्

         

गह्वर (नपुं) == गिरिबिलम्

गह्वरं गण्डशैलास्तु च्युताः स्थूलोपला गिरेः 
शैलवर्गः 2.3.6.2.1

पर्यायपदानि
 दरी तु कन्दरो वा स्त्री देवखातबिले गुहा।
 गह्वरं गण्डशैलास्तु च्युताः स्थूलोपला गिरेः॥

 देवखात (नपुं)
 बिल (नपुं)
 गुहा (स्त्री)
 गह्वर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 गुहादम्भौ गह्वरे द्वे रहोऽन्तिकमुपह्वरे॥

 गह्वर (नपुं) - कपटः 3.3.183.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue