अमरकोषसम्पद्

         

धातु (पुं) == मनःशिलादिधातुः

धातुर्मनःशिलाद्यद्रेर्गैरिकं तु विशेषतः 
शैलवर्गः 2.3.8.1.1

पर्यायपदानि
 धातुर्मनःशिलाद्यद्रेर्गैरिकं तु विशेषतः।

 धातु (पुं)
अर्थान्तरम्
 इन्द्रियाण्यश्मविकृतिः शब्दयोनिश्च धातवः॥

 धातु (पुं) - श्लेष्मादिः 3.3.65.2
 धातु (पुं) - रसरक्तादिः 3.3.65.2
 धातु (पुं) - महाभूताः 3.3.65.2
 धातु (पुं) - महाभूतगुणाः 3.3.65.2
 धातु (पुं) - इन्द्रियम् 3.3.65.2
 धातु (पुं) - अश्मविकृतिः 3.3.65.2
 धातु (पुं) - शब्दयोनिः 3.3.65.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue