अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.65

श्लेष्मादि रसरक्तादि महाभूतानि तद्गुणाः
इन्द्रियाण्यश्मविकृतिः शब्दयोनिश्च धातवः

धातु (पुं) = श्लेष्मादिः. 3.3.65.2.1

धातु (पुं) = रसरक्तादिः. 3.3.65.2.1

धातु (पुं) = महाभूताः. 3.3.65.2.1

धातु (पुं) = महाभूतगुणाः. 3.3.65.2.1

धातु (पुं) = इन्द्रियम्. 3.3.65.2.1

धातु (पुं) = अश्मविकृतिः. 3.3.65.2.1

धातु (पुं) = शब्दयोनिः. 3.3.65.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue